Jesteśmy w IV Edycji Programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”


Informujemy, że Minister Obrony Narodowej zatwierdził wykaz szkół zakwalifikowanych do IV Edycji Programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” oraz kontynuujących udział w III Edycji Programu.

Ponownie znaleźliśmy się w grupie szkół zakwalifikowanych do projektu.

W wyniku realizacji „Zakresu programowego” projektu absolwent szkoły powinien osiągnąć niżej określone efekty szkolenia.

Uczeń posiada wiedzę:

  • o podstawowych uwarunkowaniach służby żołnierza w SZ RP,
  • z podstaw wychowania obywatelskiego i wojskowego,
  • z podstaw szkolenia bojowego, a w tym: taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego, obrony przed bronią masowego rażenia, powszechnej obrony przeciwlotniczej, łączności, terenoznawstwa, ochrony i obrony obiektów oraz szkolenia medycznego,
  • z wybranych obszarów: prawa regulującego służbę wojskową, należności logistycznych żołnierzy, zasad BHP, ochrony środowiska i profilaktyki pożarowej.

Uczeń po ukończeniu zajęć praktycznych wg „Zakresu programowego”:

  • posiada niezbędne umiejętności potrzebne do podjęcia dalszego szkolenia w ramach służby przygotowawczej, kandydackiej lub terytorialnej,
  • jest sprawny fizycznie w zakresie umożliwiającym zaliczenie testu sprawności fizycznej w ramach postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby wojskowej,
  • potrafi reagować w sytuacjach kryzysowych oraz udzielać pierwszej pomocy medycznej.

Uczeń: Rozumie idee uczenia się przez całe życie oraz wykazuje gotowość do pogłębiania wiedzy. Posiada właściwą postawę etyczną, moralną oraz posiada świadomość konieczności obrony państwa, przestrzegania i poszanowania prawa.